شماره 00001 - PEMA TRANSPORT
🔴اعلام بار شرکت بین المللی پما ترانسپورت🔴
استانبول( آسیایی)-تهران
پالت-۲۵ تن
👉 05322376932
👉 05368136250
جهت ارتباط با ادمین: t.me/pema0090
‌‌